၀ိနယပိဋကမဟာဌာန

၀ိနည္းပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာက်မ္းစာမ်ားကို အနက္ေပးျခင္း၊ သဒၵါဆိုင္ရာေလ့လာျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္း၊ ေခတ္ေလ့လာနည္းျဖင့္ေလ့လာျခင္းဟု ေလးပိုင္းခဲြျခားထားၿပီး

View details »

သုတၱႏၱပိဋက မဟာဌာန

သုတၱန္ဘာသာကိုသင္ၾကားေသာဌာနျဖစ္သည္။ သုတၱႏၱပိဋကလာ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ က်မ္းဂန္မ်ားကို သဒၵါနည္းက်က်အနက္ေပးျခင္း၊ ၀ါက်သဒၵါနည္းမ်ားျဖင့္ ေလ့လာျခင္း၊ အလကၤာနည္း၊ ဆန္းနည္းက်မ္းရိုးနည္းစနစ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊ ေခတ္အျမင္သုေတသနအျမင္ျဖင့္ေလ့လာျခင္းဟု က႑ေလးရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။

View details »

အဘိဓမၼပိဋက မဟာဌာန

အဘိဓမၼာဘာသာကိုသင္ၾကားေသာဌာနျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼပိဋကလာ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ က်မ္းဂန္မ်ားကို သဒၵါနည္းက်က်အနက္ေပးျခင္း၊ ၀ါက်သဒၵါနည္းမ်ားျဖင့္ ေလ့လာျခင္း၊ ႀကိယာငါးတန္၊ လကၡဏာဒိစတုကၠ၊ ပ႒ာန္းနည္းက်မ္းရိုးနည္းစနစ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊ အဘိဓမၼာကို ေခတ္အျမင္သုေတသနအျမင္ျဖင့္ေလ့လာျခင္းဟု က႑ေလးရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။

View details »

ပိဋကတ္ဆုိင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန

ပါဠိဘာသာကိုသင္ၾကားေသာဌာနျဖစ္သည္။ ပါဠိသဒၵါသင္နည္းမ်ဳိးစုံအနက္ ရိုးရာနည္း၊ ေခတ္သင္နည္း၊ သကၠတနည္းဟုခဲြျခားေလ့လာၿပီး ပါဠိစာေပ၊ သကၠတစာေပ၊ သကၠတသဒၵါမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။

View details »

ပိဋကတ္ဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာဌာန

ျမန္မာစာေပကိုသင္ၾကားေသာဌာနျဖစ္ သည္။ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာေပကိုသင္ၾကားရာတြင္ ၁။ စကားေျပ၊ ၂။ ပ်ိဳ႕ကဗ်ာ၊ ၃။ သဒၵါ၊ ေက်ာက္စာ၊ မင္စာ ဟု က႑သုံးရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယတန္း -(ပထမႏွစ္)တြင္ ျမန္မာစာကို ပို႔ခ်ျခင္း မရိွေပ။)

View details »

ဗုဒၶေဒသနာ ျပန္႔ပြားေရးပညာဌာန

ဤဌာနတြင္ ဗုဒၶေဒသနာႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာေရာက္ရိွျပန္႔ပြားပုံ သမုိင္းမ်ား၊ အျခားဘာသာဆိုင္ရာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ပိဋကတ္သာသနာျပဳနည္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ာကို ေလ့လာသင္ၾကားသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယတန္း (ပထမႏွစ္)တြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သီးျခား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ မရိွေတာ့ေပ။

View details »

ပိဋကတ္ဆုိင္ရာ ျမန္မာစာေပဌာန

ျမန္မာစာေပကိုသင္ၾကားေသာဌာနျဖစ္ သည္။ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာေပကိုသင္ၾကားရာတြင္ ၁။ စကားေျပ၊ ၂။ ပ်ိဳ႕ကဗ်ာ၊ ၃။ သဒၵါ၊ ေက်ာက္စာ၊ မင္စာ ဟု က႑သုံးရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယတန္း -(ပထမႏွစ္)တြင္ ျမန္မာစာကို ပို႔ခ်ျခင္း မရိွေပ။)

View details »